KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

socialmarketing

SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK STRATEJİLERİNE DAYALI İŞ MODELLERİ

GİZA YAPI’nın “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iș modelleri çerçevesinde, “Hayat Yenilenmektir” felsefesine dayanmaktadır.

 • Giza Yapı’nın “Sürdürülebilirlik” ve “Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, toplumsal, çevresel ve ekonomik boyutlar bağlamında ele alınmaktadır. Sürekli iyileștirmek ve daha ileri hedeflere tașımak, Giza Yapı’nın kurumsal sürdürülebilirlik anlayıșının ana hatlarını olușturmaktadır.
 • Giza Yapı’nın “Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası”, bütüncül bir yaklașım kapsamında ve sürdürülebilir gelecek stratejilerine dayalı iș modelleri çerçevesinde, “Hayat Yenilenmektir” felsefesine dayanmaktadır.
 • Giza Yapı’nın Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası,Tüm paydașlarla bir değer zinciri olușturulması doğrultusunda, “sürdürülebilirlik” yaklașımı ve “kurumsal sosyal sorumluluk” uygulamaları bir bütün olarak ele alınmaktadır.
 • Kurumsal Sürdürülebilirlik Politikası, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim temelinde;

 • Riskleri etkin bir biçimde yöneterek, tüm süreçleri sürekli iyileștirmek,
 • İș sağlığı ve güvenliği konusunda sıfır kaza ilkesiyle çalıșmak,
 • Șirket performansını ve verimliliğini artırmak,
 • Çalıșanları aktif katılıma özendirerek açık iletișim ortamı sağlamak,
 • Enerjiyi verimli kullanmak, çevresel dengeyi ve doğal kaynakları korumak,
 • İlgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemek,
 • Tüm faaliyetlerinde bilgi güvenliği ve iș sürekliliğini sağlamak,
 • Ulusal mevzuat gerekliliklerine uymak,
 • Müşterilerimiz ile ilișkileri șeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmek,
 • Müșteri memnuniyetinde sürekliliği sağlamak,
 • Tedarikçilerini sürdürülebilirlik uygulamalarına yönelik olarak geliștirmek, bilgilendirmek,
 • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını, șeffaf bir șekilde paylașmak,
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk faaliyetlerini, Șirket stratejileri, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda müşterilerimize sunmak,
 • Kurumsal Yönetim İlkelerini Șirket kültürü olarak benimsemek, prensiplerini kapsamaktadır.
 • Kurumsal Yönetim anlayıșına uygun çalıșmaların Șirket bünyesinde devamına ve hayata geçirilmesine dair faaliyetlerin yanı sıra, bunun Giza Yapı müşterilerimiz ile beraber gerçekleștirilmesine yönelik çalıșmalara gereken özeni göstermek suretiyle bu doğrultudaki “Sosyal Sorumluluk” faaliyetlerinin sürdürülmesine gereken önem verilmektedir. Bu çerçevede, tüm müşterilerimizin eșitliği, bilgilendirme sorumluluğu ve kurumsal yönetim uygulamaları ile beraber, Șirket’in kurumsal faaliyetlerinde sürdürülebilirliğin sağlanması, Șirket’in temel amaçları arasında yer almaktadır.

  “farkımız yapılarımızdır.”